วิถีชีวิต

วิถีชีวิต

ปลูกกระวานและต้นฝ้ายเป็นอาชีพสำคัญ  กระวานนั้นถือเป็นพืชเครื่องเทศที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชาวชองอย่างยิ่งก่อนที่จะหันมาทำสวนผลไม้บนพื้นที่ราบเชิงเขาแทนการปลูกกระวานบนพื้นที่ภูเขาเช่นในอดีต  ชาวชองจะเลี้ยงตัวด้วยการปลูกข้าวและพึ่งพิงทรัพยากรจากป่าและธรรมชาติรอบตัว  ทั้งการล่าสัตว์  เก็บของป่า  ทำน้ำมันยาง  และเก็บลูกกระวานขาย  แต่การปลูกข้าว    ของชาวชองเป็นไปเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น  เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่อาศัยอยู่บริเวณที่เป็นป่าเขา  ไม่มีที่ราบมากนัก  ยุ้งข้าวของชาวชองจึงเป็นยุ้งข้าวที่ไม่ใหญ่โตนัก  ปัจจุบันชาวชองประกอบอาชีพทำสวนผลไม้และรับจ้าง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 5 other followers

%d bloggers like this: