ภาษา

. ภาษา

ภาษาของเมี่ยนจัดอยู่ในภาษาตระกุลจีนธิ เบต สาขาแม้ว-เย้า ภาษาพูดของเมี่ยนพัฒนาจากกลุ่มภาษาหนึ่งของชาวหมาน และแพร่กระจายไปสู่เขตต่าง ๆ ตามท้องถิ่นที่มีชาวเมี่ยนอพยพไปถึง ภาษาเมี่ยนได้กระจายไปทั่วเขตมณฑลกวางสี กวางตุ้ง กุยจิ๋ว ฮูหนาน จากการติดต่อกลับชนเผ่าอื่น ๆ เป็นระยะเวลานาน จึงทำให้ภาษาในปัจจุบันผ่านการพัฒณากลายเป็นภาษาถิ่นย่อย 3 ภาษา คือ ภาษาเมี่ยน ภาษาปูนู และภาษาลักจา สำหรับภาษาเขียนของเมี่ยน มักจะมีความเห็นโดยทั่วไปว่าชาวเมี่ยนมีแต่ภาษาพูด ไม่มีภาษาเขียน จึงได้ยืมภาษาฮั่นมาใช้ ชาวเมี่ยนที่รู้ภาษามีไม่มากนัก

แต่ภาษาฮั่น ก็ยังมีบทบาท และอิทธิพลต่อชนชาติเมี่ยนมาก ชาวเมี่ยนมีวิธีการใช้ตัวเขียนภาษาฮั่นเป็นของตัวเอง ตัวเขียนนี้แตกต่างกันกับตัวหนังสือฮั่นแบบมาตรฐาน เพราะชาวเมี่ยนได้คิดสร้างตัวหนังสือไว้ใช้เองโดยดัดแปลงจากของฮั่น ทำให้ได้ภาษาเขียนใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีลักษณะผสมระหว่างภาษาเมี่ยนกับภาษาฮั่น คือ มีรูปแบบการเขียนแบบกู้สูจื้อ ตามท้องถิ่นของชาวเมี่ยน และรูปแบบตัวหนังสือฮั่นในอักษรฮั่น ซึ่งเป็นตัวเดียวกันในอักษรเมี่ยน จะเขียนคนละอย่างกัน แต่อักษรที่ประดิษฐขึ้นนี้มีจำนวนไม่มาก และใช้เขียนข้อความให้สมบูรณ์ไม่ได้ ต้องใช้ปนกับตัวหนังสือฮั่น คำศัพท์ในภาษาเมี่ยนจะอ่านเป็นสำเนียงชาวเมี่ยน โดยเฉพาะภาษาเมี่ยน

ใน ประเทศไทยคล้ายกับภาษาจีน ถิ่นกวางตุ้ง ยิ่งเฉพาะบทสวดในพิธีเลี้ยงผีจะมีสำนวนดังกล่าวชัดเจนมาก คำว่า “เมี่ยน” แปลว่า “คน” หรือ “มนุษย์” ภาษาเมี่ยนจัดอยู่ในกลุ่มภาษา จีน-ธิเบต ด้วยเหตุนี้ ชาวเมี่ยนระดับอาวุโสจึงมักจะพูดภาษาจีนกลางได้ อ่าน และเขียนภาษาจีนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ จะอ่านและเขียนตัวอักษรจีนได้อย่างวิจิตรไม่แพ้ชาวจีนที่มีการศึกษา หากกล่าวถึงภาษาพูดของเมี่ยนแล้วจะเป็นคำโดด สามารถผันวรรณยุกต์ได้ครบทั้ง 5 ระดับเสียง เวลาทำพิธีกรรมก็จะใช้ภาษาจีนโบราณ แต่อ่านออกเสียงเป็นภาษาเมี่ยน

 

ชื่อวันภาษาเมี่ยน ความหมาย
วันที่ 1 เจ้ยฮนอย วันหนู
วันที่ 2 ช้าวฮนอย วันวัว
วันที่ 3 เยี่ยนฮนอย วันเสือ
วันที่ 4 หมาวฮนอย วันกระต่าย
วันที่ 5 จ้านฮนอย วันงูใหญ่
วันที่ 6 เจ้ยฮนอย วันงูเล็ก
วันที่ 7 หืมฮนอย วันม้า
วันที่ 8 เหม่ยฮนอย วันแพะ
วันที่ 9 เซียนฮนอย วันลิง
วันที่ 10 เหยียวฮนอย วันไก่
วันที่ 11 ฟุดฮนอย วันสุนัข
วันที่ 12 หอยฮนอย วันหมู

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 6 other followers